Privacy

Privacyverklaring

Uw psycholoog houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en persoonlijke gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt.
Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.


Reglement

Uiteraard gaat uw psycholoog zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Dit privacy reglement staat hieronder weergegeven:

 • Behalve de psycholoog die u behandelt, heeft ook de assistente toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. In geval van waarneming zal de collega psycholoog uw gegevens moeten kunnen inzien en aanvullen met zijn consultverslagen. Al deze personen hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht.
 • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelend psycholoog verzoeken deze te wijzigen.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het elektronisch dossier opgeslagen.
 • Teneinde het vak van psycholoog verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het onder meer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze gegevens, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem).
 • Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw psycholoog. Deze wordt dan opgenomen in de zogeheten privacyverklaring van de cliënt.
 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit binnen de praktijk, kenbaar maken. Daarop wordt dan actie ondernomen door u uit te nodigen voor een gesprek om uw bezwaren kenbaar te maken. Hiervan wordt een verslag gemaakt, die aan u in concept zal worden gegeven en na eventuele wijzigingen of aanvullingen door zowel de cliënt als de behandelaar ondertekend in uw dossier worden bewaard.


Bejegening

Voor de omgang met en het behandelen van de cliënt zijn er ook een aantal richtlijnen opgesteld die door de praktijk worden gehanteerd. Binnen het vakgebied van de psychologie wordt dit de beroepscode genoemd. Deze is op de praktijk beschikbaar aanwezig en kan worden ingezien

 • De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd.
  Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven.
 • Indien er door bijv. geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en/of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende psycholoog kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden.
 • Als een cliënt er bezwaar tegen heeft om door een psycholoog van een andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.
 • De behandeling vindt plaats in de spreekkamer, waarin alleen de psycholoog en cliënt aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie zullen meerdere mensen (veelal andere cliënten) in de groepsruimte aanwezig zijn.
 • Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd worden.
 • De psycholoog, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.
 • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met cliënt en psycholoog een andere psycholoog ingezet of de behandeling beëindigd worden.
 • Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat kunt u dit, door gebruik te maken van de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.